Adaptasion təbabət - əsrlərin dərinliyindənİnsan təkamül prosesində yalnız özünü qoruma üçün daxili ehtiyatlar tapmamış, eləcə də adaptogen xüsusiyyətlərə malik müxtəlif təbii vasitələrdən istifadə etmişdir. Qədim təbiblərin ideyası bu gündə öz aktuallığını itirməyib və müasir elmdə insanın xarici mühit şərtlərinə uyğunlaşdırılmış imkanlarını öyrənməklə məşğul olan, eləcə də adaptasion təbabət adlanan bu imkanların artırılması üçün metod və üsulları işləyib hazırlayan təbabətin istiqamətini müəyyənləşdirir.


Hər on illikdə elmi-texniki prosesin sürəti bir neçə dəfə dəyişdiyi üçün adaptasiya qabiliyyəti həmçinin müasir şərtlərdə aktual olaraq qalır. Hər bir insanın irsi amillərdən və həyat şəraitindən asılı olmayaraq öz "möhkəmlik ehtiyatı" var. Adaptasion imkanlar orqanizm və mühit arasında daim tarazlığın dəstəklənməsinə sərf olunan müəyyən ehtiyatları bildirir.

Hər il bizim hər birimizin həyatı daha intensiv və dolğun olur və orqanizmin davamlılıq gücü, onun ətraf mühitin zərərli təsirlərinə uyğunlaşma qabiliyyəti tez-tez yüksəlir. Qədim dövrlərdə də qeyd olunmuş adaptogenlərin nadir xüsusiyyəti onların orqanizmə çox geniş həcmdə təsir diapozonuna malik olmasıdır, lakin onların təsirlərinin son məqsəd və nəticəsi zərərli amillərdən yəni fiziki, kimyəvi, bioloji və sosial faktorlardan asılı olmayaraq orqanimzin yüksələn müqavimət qabiliyyətinin formalaşmasından ibarətdir.

Siberian Wellness Korporasiyasının müxtəlif peşələrdən olan elm adamlarını birləşdirən elmi-innovasiya mərkəzi yalnız müasir şərtlərdə keyfiyyətli mövcudiyyət məsələləri ilə deyil, həmçinin uzunömürlülük məsələləri ilə əlaqədar olan adaptasion təbabətin istiqamətini fəal şəkildə inkiaşf etdirir və dəstəkləyir.